Gwarancja i serwis

Gwarancja door-to-door

Zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Posiadamy na stanie wszystkie niezbędne części zamienne.

Wszystkie sprzedawane przez nas towary objęte są gwarancją, której okres podany jest na stronie opisującej produkt.

Gwarancja, przez pierwszy rok zakupu, odbywa się w systemie "od drzwi do drzwi".

Szczegółowe warunki gwarancji podane są poniżej oraz zamieszczone w karcie gwarancyjnej, którą otrzymuje Klient wraz z zakupionym urządzeniem.

Reklamacje można zgłaszać przez formularz zgłoszenia reklamacyjnego, dostępny poniżej lub emailowo: pl@eujuicers.com.

Warunki gwarancji

1.    Sprzedawca udziela gwarancji sprawnego działania sprzętu w okresie wskazanym na Karcie Gwarancyjnej, licząc od dnia otrzymania sprzętu przez Klienta. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Gwarancja nie obejmuje uszczelek silikonowych, gumowych i podobnych, naczyń i pojemników oraz gratisów dołączonych do zestawu.

3.    W przypadku urządzeń zakupionych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą okres gwarancji wynosi 1 rok od daty dostawy.

4.     Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji ogranicza się do wad (uszkodzeń) powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

5.    Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, które ujawnią się w okresie ochrony gwarancyjnej. W przypadku wymiany lub naprawy elementu urządzenia termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenie urządzenia do Sprzedawcy, w zakresie części wymienionej lub naprawionej.

6.    W przypadku stwierdzenia wady sprzętu Klient, razem ze zgłoszeniem wady, dostarczy do Sprzedawcy, na adres podany w Karcie Gwarancyjnej, zakupiony sprzęt, odpowiednio zapakowany, wraz z Kartą Gwarancyjną.

7.    Sprzedawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego urządzenia dokona naprawy lub wymiany urządzenia na nowe.

8.    Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres od zgłoszenia reklamacji do wydania naprawionego urządzenia Klientowi.

9.    Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • upadku urządzenia lub uderzenia innym przedmiotem;
 • niewłaściwego użytkowania, niezgodnego  z zasadami podanymi w instrukcji obsługi;
 • braku należytej dbałości o urządzenie, w tym systematycznego, dokładnego mycia i czyszczenia;
 • użycia niewłaściwych środków czyszczących (np. silnych detergentów, wybielaczy, środków szorujących), nieodpowiednich dla części wykonanych z tworzyw sztucznych;
 • nieodpowiedniej konserwacji lub nieodpowiednich działań mających na celu wyczyszczenie sprzętu;
 • podłączenia urządzenia do sieci o napięciu niezgodnym z podanym na tabliczce znamionowej;
 • nagłych zdarzeń losowych (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, itp.);
 • używania sprzętu łącznie z innymi urządzeniami (przystawkami, napędami) nie przeznaczonymi do używania z tym sprzętem lub też z innymi, niż zalecane przez producenta w instrukcji obsługi lub w opisie funkcjonalności;
 • niekorzystnego oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych i termicznych;
 • przepięcia w zewnętrznej elektrycznej instalacji zasilającej;
 • zalania, zamoczenia, ochlapania sprzętu jakimkolwiek płynem lub zanieczyszczenia go.
 • uszkodzeń wywołanych oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub będących następstwem zawilgocenia, oraz wynikłych z eksploatacji sprzętu w niekorzystnych warunkach środowiska, np. wysokie zapylenie, duża wilgotność, itp..
 • używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem; 
 • użytkowania sprzętu uszkodzonego.

10. Gwarancja nie obejmuje zmian barwy, zmatowień, przebarwień, itp., a także rys, otarć na obudowie i częściach roboczych powstałych w okresie eksploatacji sprzętu. 

11. Naprawy lub modyfikacje sprzętu dokonane przez Klienta lub osoby trzecie, bez zgody Sprzedawcy powodują utratę ochrony gwarancyjnej.

12. Klient traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji również w przypadku dokonania uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia tabliczki znamionowej albo zatarcia numeru seryjnego, w sposób uniemożliwiający prawidłowy odczyt oznaczeń sprzętu.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Sprzętu powstałych w trakcie jego dostarczania do Sprzedawcy, będących rezultatem nieodpowiedniego zabezpieczenia i zapakowania przesyłki przez Klienta.

14.  W przypadku zbycia lub nieodpłatnego przekazania sprzętu przez Klienta uprawnienia z gwarancji przechodzą na nowego posiadacza. Wyżej wymienione ograniczenia ochrony gwarancyjnej mają zastosowanie odpowiednio. W szczególności ma to znaczenie, jeżeli nowym nabywcą jest firma i/lub użytkowanie odbywa się w warunkach komercyjnych.

15.   W przypadku przejścia uprawnień wynikających z gwarancji na kolejnego nabywcę,  okres gwarancji wynosi 1 rok od momentu wydania towaru pierwszemu nabywcy, i ogranicza się zawsze do naprawy sprzętu.

16. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

18. Sprzedawca nie odpowiada za szkody i utracone korzyści Klienta wynikające z niesprawności, bądź niezdolności urządzenia do pracy, a także z wynikające pozbawienia Klienta sprzętu na czas naprawy.

Opieka pogwarancyjna

 1. Sprzedawca zapewnia możliwość naprawy zakupionych u niego urządzeń także po upływie okresu gwarancyjnego. 
 2. Usługa naprawy w okresie pogwarancyjnym jest odpłatna a koszt dostawy do i od serwisu Sprzedawcy pokrywa Kupujący.
 3. Sprzedawca posiada w sprzedaży zestaw głównych części zamiennych i podzespołów, które mogą posłużyć Kupującemu do samodzielnej naprawy / wymiany elementów, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu w okresie pogwarancyjnym. 
 4. Sprzedawca nie gwarantuje zakupu części, które nie są dostępne u producenta urządzenia.

wrocWróć

Formularz zgłoszenia reklamacji

Szanowny Kliencie, jeżeli masz problem z wyciskarką i chciałbyś zgłosić reklamację, prosimy wypełnij poniższy formularz. Na jego podstawie nasz serwis skontaktuje się z Tobą, tak szybko jak to tylko możliwe.

Platforma ODR

Uprzejmie informujemy, że informacja dotycząca rozstrzygania pozasądowych sporów konsumenckich dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami skontaktować to: pl@eujuicers.com