###message

Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.eujuicers.pl (zwanego dalej Sklepem) oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy. Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem najpóźniej przed złożeniem zamówienia w Sklepie, natomiast złożenie zamówienia oznacza jego akceptację.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy regulamin zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.eujuicers.pl
 • Sprzedawca – właściciel Sklepu, firma NATULUX Sławomir Słowiński z siedzibą pod adresem: 91-203 Łódź, ul. Wersalska 47/75.
 • Strona – administrowana przez Sprzedawcę strona internetowa, dostępna pod adresem https://www.eujuicers.pl, przez którą Klient może złożyć zamówienie.
 • Sklep – sklep, którego właścicielem jest firma NATULUX Sławomir Słowiński prowadzący sprzedaż wysyłkową oraz stacjonarną, w ramach której Klient ma możliwość nabywania Towarów.
 • Formularz zamówienia  – skrypt będący częścią sklepu, za pośrednictwem którego Klient składa zamówienie w Sklepie i podaje dane do faktury i wysyłki towaru.
 • Towar – produkt  oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

§ 1 Informacja o sprzedawcy

Strona internetowa dostępna pod adresem https://www.eujuicers.pl administrowany jest przez firmę NATULUX Sławomir Słowiński z siedzibą pod adresem: 91-203 Łódź, ul. Wersalska 47/75, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 58822, numer NIP 727-184-72-78, REGON: 100624186 zwaną dalej Sprzedawcą.

§ 2 Zakres i miejsce działalności

Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego poprzez stronę internetową pod adresem https://www.eujuicers.pl, zwaną dalej Stroną oraz w biurze handlowym w siedzibie firmy NATULUX. Sklep działa wyłącznie na obszarze Polski i nie realizuje zamówień na adres dostawy poza granicami Polski.

§ 3 Klient

Klientem Sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

§ 4 Towary

Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały sprowadzone na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, w ramach sprzedaży po obniżonych cenach, mogą być oferowane towary używane bądź niepełnowartościowe. Oferta sprzedaży takich towarów umieszczona jest w specjalnym dziale Strony, a w opisie urządzenia znajdują się wyraźne i jednoznaczne informacje na ten temat.

Właściwości każdego towaru zamieszczone są na odpowiedniej, opisującej go podstronie strony https://www.EUJUICERS.pl .

§ 5 Ceny

Wszystkie ceny umieszczone na Stronie Sklepu są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT).

Ceną wiążącą dla stron jest cena widoczna dla Klienta podczas składania zamówienia przez Stronę oraz w przesłanym mu drogą emailową potwierdzeniu złożenia zamówienia. W przypadku zamówień złożonych drogą telefoniczną wiążącą ceną jest cena podana Klientowi przez Sprzedawcę podczas składania zamówienia.

Ceny produktów podane na Stronie są aktualne i obowiązują do odwołania.

§ 6 Warunki techniczne

W celu prawidłowego korzystania ze Strony korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, przeglądarka Edge, Chrome, Mozilla Firefox. lub inna kompatybilna, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script. Szczegółowe informacje na temat polityki stosowania plików Cookies przez Stronę znajdują się w dziale „Polityka Cookies”.

Należy mieć na uwadze, że wygląd Strony, prezentowane na niej zdjęcia towarów i filmy mogą się różnić w zależności od używanego przez Klienta komputera, ustawień jego parametrów oraz oprogramowania.

§ 7 Zamówienia

Sklep przyjmuje zamówienia poprzez funkcjonalności udostępnione na Stronie http://www.eujuicers.pl (przez wypełnienie pól tzw. formularza zamówienia), złożone emailem na adres pl@eujuicers.com lub telefonicznie pod numerami: 42 279 40 24 lub 502 364 923.

Takie zamówienie zawierać powinno: imię i nazwisko zamawiającego; jego numer telefonu i adres emailowy; adres dostawy; nazwy, ceny i ilość zamawianych produktów; wybraną formę płatności.

W trakcie składania zamówienia przez Stronę http://www.eujuicers.pl konieczne jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.

Zamówienia przez Stronę można składać całodobowo, 7 dni w tygodniu. Złożone w ten sposób zamówienie potwierdzane jest  automatycznym emailem wysyłanym na adres emailowy podany w zamówieniu. Potwierdzenie to wysyłane jest niezwłocznie po poprawnym zakończeniu wszystkich etapów składania zamówienia przez Stronę tj. wypełnieniu formularza zamówienia. Zawiera ono wszystkie dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia a także ceny i ilość zamawianych produktów i wybraną przez Klienta formę płatności.

Zamówienia drogą emailową można składać całodobowo, 7 dni w tygodniu, jednak potwierdzenie jego przyjęcia zamówienia nastąpi w godzinach pracy Sprzedawcy tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 15:00, nie później niż 24 godzin roboczych od jego złożenia przez Klienta.

Zamówienia złożone drogą emailową potwierdzane są przez pracownika Sklepu w osobnym emailu wysyłanym na adres, z którego złożono zamówienie(o ile Klient nie prosił inaczej). Potwierdzenie to jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji.

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Klient powinien sprawdzić jego zgodność z dokonanym zamówieniem, w szczególności co do danych identyfikacyjnych Klienta, oznaczenia towaru, ceny, sposobu zapłaty i miejsca dostawy. W przypadku stwierdzenie rozbieżności z zamówieniem lub innych niezgodności Klient powinien możliwie jak najszybciej zgłosić swoje zastrzeżenia do Sprzedawcy – drogą emailową, telefonicznie lub osobiście w biurze handlowym Natulux.

Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu do momentu wysyłki towaru przez Sklep. W tym celu należy wysłać powiadomienie drogą emailową lub telefoniczną.

W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Klienta Sprzedawca przyjmuje, że Klient nie wnosi zastrzeżeń do treści przesłanego mu Potwierdzenia.

Złożenie zamówienia przez Klienta wiąże się z przechowywaniem i przetwarzaniem przez firmę Natulux danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883. Szczegółowe informacje na temat sposobie gromadzenia i wykorzystywania przez Sklep danych osobowych znajdują się w dziale „Polityka Prywatności”.

§ 8 Umowa kupna sprzedaży

Umowę kupna sprzedaży uważa się za zawartą w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, zgodnie z regulacjami opisanymi w pkt 7 tj. wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia na adres e-mail Klienta podany w przysłanym przez niego Zamówieniu.

§ 9 Dokumentacja zakupów

Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są faktury VAT z wykorzystaniem danych Klienta podanych przez niego w złożonym zamówieniu. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054)   oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. Klient otrzymuje oryginał faktury w wersji papierowej wraz z zakupionym towarem.

W przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

§ 10 Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonana przez Klienta w następujący sposób:
W momencie odbioru towaru:

 • Za pobraniem - gotówką do rąk kuriera w momencie otrzymania Towaru,
 • Gotówką do rąk pracownika Sklepu – w przypadku odbioru towaru w biurze handlowym NATULUX,

Przed wydaniem towaru:

 • przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy tj. mBank nr rachunku 64 1140 2004 0000 3902 5903 1353, NATULUX. 91-203 Łódź, ul.Wersalska 47/75, wówczas w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta i nazwę zamówionego Towaru lub numer zamówienia.
  Na płatność oczekujemy 14-dni od daty złożenia zamówienia, po tym czasie nieopłacone zamówienie zostanie automatycznie anulowane, a zawarta umowa rozwiązana.
 • przelewem on-line za pośrednictwem systemu płatności PayU
 • kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności PayU

W systemie ratalnym:

 • za pośrednictwem usługi kredytowej Santander Consumer Bank

Klient dokonuje wyboru formy płatności zaznaczając ją w formularzu zamówienia na Stronie lub informując o tym w zamówieniu emailowym lub telefonicznie.

§ 11 Czas realizacji i dostawy zamówienia

Czas realizacji zamówienia tj. czas od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia, do momentu otrzymania towaru przez Klienta standardowo nie przekracza 2 dni roboczych. Wyjątkiem są zamówienia, w których Klient wybrał sposób płatności przelewem na konto Sprzedawcy lub poprzez system ratalny.

W wyjątkowym przypadku, gdy zamówiony przez Klienta towar jest aktualnie wysprzedany, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony emailowo lub telefonicznie o przewidywanej dacie dostawy i możliwości rezygnacji z zamówienia.

Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z zakupu i anulować zamówienie, z otrzymaniem zwrotu pełnej zapłaconej ceny. W przypadku, gdy zdecyduje się on na rezygnację z zakupu Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin roboczych od chwili otrzymania informacji o decyzji Klienta oraz numeru konta bankowego, na który ma być przelana należność, zwróci otrzymaną zapłatę w całości.

Standardowo w przypadku zamówień potwierdzonych w dniu roboczym przed godz. 15:00, wysyłka towaru następuje tego samego dnia, a doręczenie do Klienta - kolejnego dnia roboczego. Dotyczy to zamówień, w których Klient wybrał formę płatności za pobraniem tj. gotówką do rąk kuriera przy odbiorze towaru, lub dokonania wpłaty poprzez system płatności PayU. Takie zamówienia złożone i potwierdzone po godz. 15:00 wysyłane są następnego dnia roboczego.

W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności  „przedpłata na konto” wysyłka towaru pod wskazany przez Klienta adres następuje  w dniu roboczym, w którym do godz. 15:00 na konto Sprzedawcy wpłynie pełna cena zamówionego przez Klienta towaru. Dostawa towaru do Klienta następuje na drugi dzień roboczy. Jeżeli wpłata od Klienta wpłynie dnia roboczego po godz. 15:00, wówczas Sklep dokona wysyłki towaru następnego dnia roboczego.  

W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności poprzez system ratalny, wysyłka towaru do Klienta następuje w dniu roboczym, w którym do godz. 15:00 Sklep otrzyma emailowe powiadomienie o zawarciu umowy kredytowej z Klientem. Doręczenie towaru do Klienta następuje na drugi dzień roboczy.

§ 12 Sposób dostawy

Zakupiony towar jest dostarczany Klientowi na adres wskazany w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub DPD.

W przypadku zamówionych produktów, których łączna wartość przekracza wartość 500zł, koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.

Wszystkie przesyłki wysyłane przez Sklep za pośrednictwem firm kurierskich są ubezpieczone.

Standardowo dostawa towaru do Klienta odbywa się na drugi dzień roboczy od dnia wysyłki towaru przez Sklep.

Z chwilą wysyłki towaru, na podany w zamówieniu przez Klienta adres email, wysłana zostaje automatyczna wiadomość email z systemu firmy kurierskiej. Wiadomość ta zawiera powiadomienie o nadaniu paczki, numer przesyłki oraz link do strony umożliwiającej śledzenie statusu doręczenia.

Kurier podejmuje dwie próby doręczenia przesyłki w ciągu dwoch kolejnych dni roboczych. Za pierwszym razem, jeżeli nie zastanie Odbiorcy, zostawia awizo. Kolejną próbę dostawy podejmie następnego dnia roboczego. Jeżeli kurier ponownie nie zastanie odbiorcy, zostawi kolejne awizo. Tym razem na awizie wskazuje miejsce, gdzie Odbiorca może odebrać przesyłkę. Należy ją odebrać w terminie do 4 dni od daty wystawienia 2-go awiza. Po 4 dniach następuje zwrócenie produktu do Sprzedawcy i anulowanie zamówienia.

Sprzedawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne braki jakościowe (np. uszkodzenia) i ilościowe dostarczanego towaru, a także stan i zawartość przesyłki.

Zaleca się, aby, odbierając towar, Klient sprawdził, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu (rozerwań opakowania, wgnieceń, śladów przepakowania, itp.). Spisanie w obecności kuriera protokołu reklamacji ułatwi ustalenie ewentualnej odpowiedzialności firmy kurierskiej.

§ 13 Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art.27 ustawy 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, przesyłając stosowne oświadczenie pisemnie, drogą emailową (na adres pl@eujuicers.com) lub pocztową (na adres siedziby firmy podany w § 1 niniejszego Regulaminu) w terminie czternastu (14) dni od odebrania towaru. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Sprzedawca wyśle Klientowi pisemne potwierdzenie jego otrzymania tę samą drogą, jaką otrzymał oświadczenie od Klienta.

Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient może wykorzystać wzór pisma, który otrzymuje w wersji papierowej wraz z zakupionym Towarem lub pobrać go w wersji elektronicznej z naszej strony (kliknij, by zobaczyć i pobrać).

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia.

Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, jakim go otrzymał, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, prezenty, instrukcje, warunki użytkowania oraz kartę gwarancyjną i fakturę.

Jeżeli Klient użytkował towar w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej funkcjonalności, doprowadzając do zmniejszenia jej wartości, wówczas Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami poniesionych z tego tytułu strat, zgodnie z art. 34 ustawy 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do siedziby firmy Natulux (tj. Natulux, ul. Wersalska 47/75, 91-203 Łódź). Koszt odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient.

Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny towaru zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru od Klienta lub otrzymania od Klienta dowodu jego wysłania.

§ 14 Odpowiedzialność z tytułu Rękojmi

Firma Natulux odpowiada z tytułu Rękojmi za wady oraz niezgodność Towaru z umową, jeżeli takowe wystąpią, na podstawie obowiązujących przepisów prawa przez okres dwóch (2) lat od dnia otrzymania Towaru przez Klienta, z zastrzeżeniem zdania następnego.

W stosunkach, w których stroną umowy sprzedaży ze Sprzedawcą nie jest konsument, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w trybie art. 558 § 1 k.c. wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru.

Sprzedawca nie odpowiada za wady, gdy Klient o niej wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. W szczególności mowa, o wadach Towarów używanych lub niepełnowartościowych oferowanych przez Sprzedawcę w promocyjnych cenach, w opisie których znajdują się wyraźne i jednoznaczne informacje na temat tych wad.

Reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na adres Sprzedawcy widniejący w § 1 niniejszego regulaminu.

Klient ma prawo żądać doprowadzenia produktu niezgodnego z umową, do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę, wymianę na nowy, albo stosowanego obniżenia ceny, bądź też odstąpienia od umowy i zwrotu poniesionych kosztów Towaru.

Firma Natulux zobowiązuje się do odpowiedzi na żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem określających rodzaj niezgodności.

§ 15 Warunki gwarancji

Wszystkie produkty sprzedawane przez Sklep posiadają gwarancję Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Okres gwarancji każdego Towaru widnieje w jego opisie na Stronie oraz oświadczeniu gwarancyjnym (tzw. karcie gwarancyjnej), które otrzymuje Klient wraz z zamówionym towarem.

Gwarancja, przez pierwszy rok zakupu, odbywa się w systemie "od drzwi do drzwi".

Szczegółowe warunki gwarancji podane są poniżej oraz zamieszczone w karcie gwarancyjnej, którą otrzymuje Klient wraz z zakupionym urządzeniem.

Gwarancja udzielana jest na podstawie w/w karty gwarancyjnej wystawianej do każdego urządzenia.

Reklamacje można zgłaszać przez formularz zgłoszenia reklamacyjnego, telefonicznie pod nr. tel. 42 252 96 60 lub emailowo pl@eujuicers.com. Odsyłając uszkodzone urządzenie bądź jego część należy dołączyć oryginał karty gwarancyjnej oraz opis uszkodzenia.

Szczegółowe warunki gwarancji cytowane są poniżej, a także opisane w w/w karcie gwarancyjnej.

1. Sprzedawca udziela gwarancji sprawnego działania sprzętu w okresie wskazanym w Karcie Gwarancyjnej, licząc od dnia otrzymania sprzętu przez Klienta. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gwarancja nie obejmuje uszczelek silikonowych, gumowych i podobnych, naczyń i pojemników oraz gratisów dołączonych do zestawu.

3. W przypadku urządzeń zakupionych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą okres gwarancji wynosi 1 rok od daty dostawy.

4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji ogranicza się do wad (uszkodzeń) powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, które ujawnią się w okresie ochrony gwarancyjnej. W przypadku wymiany lub naprawy elementu urządzenia termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenie urządzenia do Sprzedawcy, w zakresie części wymienionej lub naprawionej.

6. W przypadku stwierdzenia wady sprzętu Klient, razem ze zgłoszeniem wady, dostarczy do Sprzedawcy, na adres podany w Karcie Gwarancyjnej, zakupiony sprzęt, odpowiednio zapakowany, wraz z Kartą Gwarancyjną.

7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego urządzenia dokona naprawy lub wymiany urządzenia na nowe.

8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres od zgłoszenia reklamacji do wydania naprawionego urządzenia Klientowi.

9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • upadku urządzenia lub uderzenia innym przedmiotem;
 • niewłaściwego użytkowania, niezgodnego  z zasadami podanymi w instrukcji obsługi;
 • braku należytej dbałości o urządzenie, w tym systematycznego, dokładnego mycia i czyszczenia;
 • użycia niewłaściwych środków czyszczących (np. silnych detergentów, wybielaczy, środków szorujących), nieodpowiednich dla części wykonanych z tworzyw sztucznych;
 • nieodpowiedniej konserwacji lub nieodpowiednich działań mających na celu wyczyszczenie sprzętu;
 • podłączenia urządzenia do sieci o napięciu niezgodnym z podanym na tabliczce znamionowej;
 • nagłych zdarzeń losowych (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, itp.);
 • używania sprzętu łącznie z innymi urządzeniami (przystawkami, napędami) nie przeznaczonymi do używania z tym sprzętem lub też z innymi, niż zalecane przez producenta w instrukcji obsługi lub w opisie funkcjonalności;
 • niekorzystnego oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych i termicznych;
 • przepięcia w zewnętrznej elektrycznej instalacji zasilającej;
 • zalania, zamoczenia, ochlapania sprzętu jakimkolwiek płynem lub zanieczyszczenia go.
 • uszkodzeń wywołanych oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub będących następstwem zawilgocenia, oraz wynikłych z eksploatacji sprzętu w niekorzystnych warunkach środowiska, np. wysokie zapylenie, duża wilgotność, itp..
 • używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem; 
 • użytkowania sprzętu uszkodzonego.

10. Gwarancja nie obejmuje zmian barwy, zmatowień, przebarwień, itp., a także rys, otarć na obudowie i częściach roboczych powstałych w okresie eksploatacji sprzętu. 

11. Naprawy lub modyfikacje sprzętu dokonane przez Klienta lub osoby trzecie, bez zgody Sprzedawcy powodują utratę ochrony gwarancyjnej.

12. Klient traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji również w przypadku dokonania uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia tabliczki znamionowej albo zatarcia numeru seryjnego, w sposób uniemożliwiający prawidłowy odczyt oznaczeń sprzętu.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Sprzętu powstałych w trakcie jego dostarczania do Sprzedawcy, będących rezultatem nieodpowiedniego zabezpieczenia i zapakowania przesyłki przez Klienta.

14.  W przypadku zbycia lub nieodpłatnego przekazania sprzętu przez Klienta uprawnienia z gwarancji przechodzą na nowego posiadacza. Wyżej wymienione ograniczenia ochrony gwarancyjnej mają zastosowanie odpowiednio. W szczególności ma to znaczenie, jeżeli nowym nabywcą jest firma i/lub użytkowanie odbywa się w warunkach komercyjnych.

15.   W przypadku przejścia uprawnień wynikających z gwarancji na kolejnego nabywcę,  okres gwarancji wynosi 1 rok od momentu wydania towaru pierwszemu nabywcy, i ogranicza się zawsze do naprawy sprzętu.

16. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

18. Zakres obowiązku Sprzedawcy w zakresie naprawienia szkody, w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami, ogranicza się do wartości ceny przedmiotu sprzedaży, wyłączając tym samym stratę, którą poszkodowany poniósł i korzyści które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

 

§ 16 Opieka pogwarancyjna

Sprzedawca zapewnia możliwość naprawy zakupionych u niego urządzeń także po upływie okresu gwarancyjnego.

Usługa naprawy w okresie pogwarancyjnym jest odpłatna, a koszt dostawy do i od Sprzedawcy pokrywa Kupujący.

Sprzedawca oferuje do sprzedaży podstawowy zestaw części zamiennych i podzespołów, które mogą posłużyć Kupującemu do samodzielnej naprawy / wymiany elementów, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu w okresie pogwarancyjnym.

Sprzedawca nie gwarantuje zakupu części, które nie są dostępne u producenta urządzenia.

§ 17 Usuwanie zużytego sprzętu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niesprawnych i/lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w celu utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie zostanie bezpłatnie przyjęte.

Klient ma również prawo zwrotu zużytego sprzętu do Sprzedawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć w przypadku, gdy sprzęt został kupiony w Sklepie Natulux lub jeżeli zakup nowego produktu dokonany zostanie w Sklepie Natulux i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju.  W takim przypadku Klient może dostarczyć zużyty sprzęt do siedziby firmy Natulux osobiście lub wysłać go na adres firmy na swój koszt.

§ 18 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest firma NATULUX Sławomir Słowiński, z siedzibą w Łodzi (91-203), ul. Wersalska 47/75.

Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności i cookies niniejszej strony: https://www.eujuicers.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies.html

 

§ 19 Postanowienia końcowe

W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści Regulaminu.

We wszystkich umowach sprzedaży za pośrednictwem Sklepu obowiązuje ta wersja Regulaminu, która obowiązywała w dniu zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z którą miał możliwość zapoznania się oraz która została przez niego zaakceptowana podczas składania zamówienia.

wrocWróć