###message

Zasady przetwarzania danych, Polityka Prywatności i Cookies

Zasady przetwarzania danych i Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Sławomir Słowiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NATULUX Sławomir Słowiński z adresem prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Wersalskiej 47/75, 91-203 Łódź.

Dane firmy:

Nazwa: NATULUX Sławomir Słowiński 

Adres: ul. Wersalska 47/75, 91-203 Łódź

NIP: 727-184-72-78

Regon: 100624186

Dane do kontaktu:

Numery telefonu: (+ 48) 42 279 40 24 lub (+48) 502 364 923

Adres e-mail: pl‌‌M‌‌eujuicers.com

2. Dane gromadzone w bazie Administratora służą do celów realizacji zamówienia. Za zgodą klienta mogą być wykorzystywane także do celów marketingowych.

3. Nie sprzedajemy i nie użyczamy osobom trzecim zgromadzonych danych osobowych naszych klientów. Odstępstwo od tej zasady dotyczy jedynie danych przekazywanych do Urzędów Skarbowych, ZUS oraz na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

4. Zebrane dane przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.

6. Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwaną dalej „RODO”.

Jakie dane są przetwarzane

Przetwarzamy Pana/ Pani dane osobowe, które zostaną przez Pana/Panią podane podczas:

 • składania zamówienia: imię i nazwisko, dane adresowe, email,
 • rejestracji konta: imię i nazwisko, dane adresowe, email,
 • subskrypcji do newslettera: adres email, imię i nazwisko,
 • publikacji komentarza: adres email, imię,
 • publikacji historii na naszej stronie: adres email, imię,
 • wysyłania do nas wiadomość e-mail: adres email, imię i nazwisko

Przetwarzamy także numer rachunku bankowego w przypadku dokonywania płatności za pomocą rachunku bankowego, a także na podany przez Pana/Panią numer rachunku bankowego dokonujemy zwrotów w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. W przypadku umowy sprzedaży lub prowadzenia konta podanie danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, ponieważ podanie Pani/ Pana danych osobowych jest niezbędne m. in. do: 

1) podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy (np. dokonania wyceny, powiadomienia o dostępności produktu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2) zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przez czas niezbędny do wykonania umowy, w tym dokonania rozliczeń w formie zapłaty za towar,

3) wypełnienia obowiązku związanego z zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a obejmujących m.in.:

-obsługę rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (przez czas trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi),

- obwiązki wynikające z prowadzenia dokumentacji księgowej w oparciu o przepisy o rachunkowości,

- obowiązki wynikające z odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,

 4) realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w następujących przypadkach:

- zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy, termin przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa cywilnego;

- zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;

- ochrony przed próbami oszustwa – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie;

- przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych;

- badaniu satysfakcji klientów.

Prawa podmiotu danych związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:

1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych:

- masz prawo do otrzymania informacji o zakresie posiadanych i administrowanych  przez nas Twoich danych osobowych.

b) prawo do przenoszenia danych:

- jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy masz prawo do otrzymania od nas kopii Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dane, o których mowa,  to dane, które nam przekazałeś.

c) prawo do poprawiania danych:

- jeżeli Twoje dane, które posiadamy są niekompletne lub niepoprawne, masz prawo żądać od nas poprawienia Twoich danych lub możesz edytować swoje dane logując się na swoje konto, o ile taka funkcjonalność jest dostępna.

d) prawo do usunięcia danych:

- masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Jako administrator możemy jednak odmówić realizacji Twojego prawa w następujących przypadkach:

 • złożone, a nie zrealizowane i nie odwołane zamówienie,
 • zaległość w płatnościach,
 • toczący się spór sądowy,
 • zrealizowałeś u nas zakupy, a przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przetwarzania danych osobowych w celach księgowych.

e) prawo do nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych: 

- masz prawo do nie wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu NATULUX Sławomir Słowiński. NATULUX zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będzie istnieć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa, albo z powodu przysługujących mu roszczeń prawnych.

f) prawo do nie wyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

- masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego.

g) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którego możesz skorzystać, jeżeli:

- nie godzisz się na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu NATULUX. Wtedy ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, po zweryfikowaniu, czy istnieje nasz uzasadniony interes,

- jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy jako administrator ograniczymy przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,

- jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych,

- jeśli Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one niezbędne do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Dane kontaktowe dla realizacji przysługujących Ci praw

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw w zakresie ochrony przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych napisz do nas na adres e-mail: pl‌‌M‌‌eujuicers.com

lub skontaktuj się z nami pod numerami telefonów:

Numer telefonu: (+ 48) 42 279 40 24 lub (+48) 502 364 923

Jak wykorzystujemy Twoje dane w marketingu?

1. W celach marketingowych przetwarzamy dane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

2. Po otrzymaniu Twojej zgody treści marketingowe, w szczególności: oferty, ankiety, zaproszenia oraz newsletter będą wysyłane na podany nam przez Ciebie adres e-mail.

3. W takim przypadku przetwarzamy następujące dane osobowe, bądź tylko niektóre z nich:

a. adres mail,

b. imię i nazwisko,

c. adres,

d. numer telefonu.

4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych, chyba, że wyrazisz na to zgodę, nie będą sprzedawane ani nie będą wymieniane z innymi podmiotami.

5. W każdym czasie masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych udzielonej w celach marketingowych.

6. Twoje dane będziemy przetwarzać w omawianym celu do czasu ewentualnego cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

7. W przypadku wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, a co za tym idzie, nie będziemy mogli wysyłać Ci treści marketingowych i nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych.

Jak wykorzystujemy Twoje dane podczas zakupów online?

1. Każde indywidualne zamówienie złożone przez naszą stronę internetową, jak również drogą mailową na naszą skrzynkę poczty elektronicznej jest potwierdzane wysłanym do Ciebie e-mail’em. Zamówienia złożone telefoniczne są potwierdzane bezpośrednio podczas rozmowy.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji i obsługi m.in:

 • Zamówienia, w tym przesyłania informacji o statusie dostawy
 • zwrotów,
 • wymian,
 • płatności,
 • zgłoszeń gwarancyjnych i reklamacji.

3. W celu realizacji zakupów online będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • adres mail,
 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • adres dostawy,
 • informacje na temat płatności i historię płatności,
 • informacje na temat zamówienia.

4. Informujemy, że będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym, ale wyłącznie w celu realizacji i obsługi procesu zakupów online.

5. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu realizacji zamówienia w porozumieniu z innymi podmiotami, które tak jak my są zobligowane do ochrony Twoich danych osobowych.

6. Każde zamówienie realizowane w naszym sklepie wysyłane jest wyspecjalizowaną firmą kurierską, gwarantującą bezpieczną i terminową dostawę, jak również ochronę danych osobowych klientów.

7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane 5 (słownie: pięć) lat od końca roku, w którym skorzystałeś z usługi zakupy online.

Inne przypadki wykorzystywania danych osobowych

1. Pamiętaj, że:

- Twoje dane osobowe będą udostepnienie sądom oraz innym uprawnionym organom administracji publicznej na każde ich żądanie,

- Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach  wynikających z zasad prowadzenia rachunkowości i dla potrzeb sprawozdawczości podatkowej.  

2.  W celach, o których mowa wyżej będziemy przetwarzać następujące dane:

 • Numer klienta,
 • Numer zamówienia,
 • Nr Faktury Vat
 • Imię i nazwisko,
 • Adres pocztowy,
 • Kwota transakcji.
 • Data transakcji

3. Twoje dane osobowe będą również przekazywane podmiotom współpracującym z nami w celu realizacji naszych zadań i celów, m.in. firmom IT.

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres dopuszczalny obowiązującym prawem.  

  

Polityka Cookies

Pliki cookies są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika lub urządzeniu mobilnym w czasie korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych. Poniżej przedstawiamy funkcje i celowość ich wykorzystania:

 • pliki cookies ułatwiają korzystanie ze strony internetowej i umożliwiają: przywrócenie ostatniego widoku przy następnym zalogowaniu się do produktu, zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlania go określoną liczbę razy, przywrócenie sesji użytkownika, umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu, ustawienie preferowanego języka ułatwiającego pracę z aplikacją, wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,
 • pliki cookies wykorzystywane są przez pomioty trzecie, z których usług korzystamy dla celów: monitorowania liczby wejść na naszą stronę www, zbierania anonimowych zbiorczych statystyk dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonej przez nas strony internetowej, badania zapisów na dystrybucję newslettera, integracji z portalem społecznościowym,  wykonywania płatności internetowych.

Zarządzanie plikami cookies

Mogą Państwo zablokować, usunąć bądź dezaktywować pliki cookies przy pomocy odpowiednich ustawień przeglądania na Państwa urządzeniu.

Poniżej przedstawiamy informacje w jaki sposób mogą Państwo zarządzać przechowywaniem plików cookies na swoim urządzeniu:

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:

Aby dezaktywować pliki cookie z paska menu należy kliknąć „Narzędzia” a po ich rozwinięciu „Opcje internetowe”

W oknie „Opcje internetowe” należy kliknąć zakładkę „Prywatność”

Aby włączyć obsługę plików cookies należy przesunąć suwak na poziom średni lub poniżej

Aby wyłączyć obsługę plików cookie należy przesunąć suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie

Ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady

Google Chrome:

Należy kliknąć ikonę na pasku narzędzi

Kolejno wybrać ikonę „Ustawienia", a następnie „Ustawienia zaawansowane”

W sekcji „Prywatność” należy kliknąć „Ustawienia treści”

Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” należy kliknąć „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)” . Aby akceptować tylko własne pliki cookies, należy zaznaczyć pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.

Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie”  należy wybrać ikonę  „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (opcja niezalecana)

Mozilla Firefox 2.0 +/3.0+/4.0+

Aby dezaktywaować pliki cookies z paska menu należy wybrać „Narzędzia” a następnie kliknąć „Opcje”

W kolejnym kroku należy wybrać panel „Prywatność”

W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika”

Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”

Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.

Zarządzanie plikami cookies na telefonie komórkowym znajdziecie Państwo w podręczniku użytkownika danego telefonu.

 

wrocWróć